photos

Satnam Singh Bhamara

Satnam Singh Bhamara

Photograph by AP

Advertisement