photos

P Karunakaran

CPI's P Karunakaran speaks in the Lok Sabha, in New Delhi.

PTI Photo / TV GRAB